av Stian Breyholtz

Vilkår utstillere Havna-dager

Vilkår:
 • Alle priser er eks mva.
 • Alle som selger varer, mat, retter og produkter eller serverer blir profilert i sosiale medier og på nettsiden havnafestivalen.no/havnadager
 • Vi forutsetter at dere selv har avklart med Mattilsynet at deres virksomhet er registrert og produktene godkjente for salg.
 • Utstiller må selv montere, demontere og rigge stand. Må også stå for transport av varer etc. I tillegg må utstiller forholde seg til tillatt kjøring til og fra stand ved angitt tid, samt parkering av kjøretøy og henger iht. viste plasser fra arrangør.
 • Utstiller skal alltid sørge for at det er ryddig og fritt for søppel inne på stand og område rundt til en vær tid.
 • Utstiller er ansvarlig for skade på telt, bord, stoler og annet leid utstyr, dette erstattes på utstillers bekostning.
 • Alt av utstyr skal være godkjent å fri for skader slik at det ikke kan utgjøre noen fare for publikum. Her følger utstiller arrangørens henvisninger til tilkobling.
 • For dem som skal servere alkohol må selv søke Alstahaug kommune for skjenkebevilling. Ved eksisterende bevilling må det søkes om flytting.
 • Arrangøren vil stå for vakthold, men påtar seg ikke ansvar for stand, utstilte varer eller utstyr.
 • Utstiller plikter å holde åpent under Havnadagers anviste åpningstider.
 • Ved ned-rigg av stand skal den etterlates fri for tape, dekorasjon, søppel ol. Ved forsømmelser tar arrangøren opprydningsarbeid på utstillers bekostning. Faktura ettersendes med dokumentasjon.
 • Som utstiller er man ansvarlig med å inneha de forsikringer som trengs ved evt. hendelser, skader ol.
 • Ved tvist mellom arrangør og utstiller skal det på den beste måten der det lar seg gjøre løses med forhandlinger. Dersom forhandlingen ikke fører frem skal tvisten løses ved de alminnelige domstoler. Partene godtar verneting Sandnessjøen.